هزینه و مدارک لازم برای تاسیس و ثبت شرکت

iStock Image

این قسمت با «مشخصات مرکز اصلی» در سایت معرفی شده است. خوشبختانه طی چند سال گذشته با راهاندازی سایت ادارهی ثبت شرکتها این کار بسیار راحتتر از قبل شده است. در هرینه ثبت شرکت اگر شما حدود یک سال است که کار تجاری خود را آغاز کرده اید و در این زمینه به درآمد خوب رسیده اید، اما برای ثبت شرکت خود اقدامی نکرده اید، بدانید که در آینده با مشکلاتی مواجه خواهید شد و مسلما هزینه تاسیس شرکت مثل سایر هزینه های خدماتی روزبه روز بیشتر می شود، پس چه بهتر است همین الان برای این کار اقدام کنید تا با هزینه کم تر به نسبت آینده، خیال خود را از بابت این کار راحت کنید. این جزیره به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی کشورهای حوزه خلیج فارس امکان مراودات تجاری را به شکل گستردهتر و با هزینه کمتری فراهم کرده است. در صورتی که کمیسیون صادرکننده رأی در محاسبه اشتباهی کرده باشد مکلف است با درخواست مؤدی یا مأمور تشخیص مالیاتیمربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کند.

مراحل ثبت شرکت اینترنتی

تمامی شرکایی که در شرکت با مسئولیت محدود حضور دارند، به اندازه سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند، مسئول پرداخت بدهی شرکت البته پس از انحلال آن و عدم تکافوی دارایی شرکت می باشند. ج — تخصیص متناسب هر گونه بهره که طبق مقررات ماده ۱۶ توسط طرف اول قابل پرداخت باشد. ق — «هزینه تولید هر واحد» برای هر یک از طرفین که توسط بوشکو تعیین خواهد شد و در بند ۲ الف ماده ۱۷ و بند ۲ ب ماده ۱۸ و بند ۳ ماده ۲۱ به آناشاره شده صرفاً شامل تسهیم کلیه هزینههای اکتشافی که طرف دوم از طریق بوشکو متحمل گردیده به اضافه تسهیم کلیه هزینههای دستگاه مختلط ازطریق بوشکو به ازاء هر واحد تولید شده خواهد بود. پ — قیمت اصلی گاز طبیعی مورد مصرف «شرکت» یعنی قیمت در سر چاه و یا محل خروج از دستگاه تفکیک از قرار هر ۱۰۰۰ فوت مکعب به دوسنت (۲٪ دلار آمریکا) از طرف «شرکت پتروشیمی» به حساب «شرکت» منظور خواهد شد که به پول ایران به نرخ تسعیر رسمی بانکی به نحوی که ذیلاًمشخص گردیده پرداخت میگردد. حقالارضها و پذیرههای نقدی که توسط طرف دوم پرداخت میشود فقط به حساب طرف دوم جزو سایر هزینههای او که در بند ۲ (ج) ماده ۲۲ اشاره شده منظور خواهد شد.

مراحل ثبت شرکت

۱ — جلسات هیأت مدیره لااقل هفتهای یک بار برای رسیدگی به کلیه مسائل مذکور در ماده ۱۷ و پیشنهادهایی که توسط مدیر عامل به هیأت مدیرهاحاله شده تشکیل میگردد و به ترتیب تقدم و اهمیت کار کلیه امور را یکی پس از دیگری مطرح و اتخاذ تصمیم خواهند نمود و در هیچ مورد اظهار نظرنسبت به پیشنهادها بیش از یک ماه نباید به تأخیر افتد. ۲ — خلاصه مذاکرات هیأت مدیره در دفتر مخصوصی ثبت میشود و در محل شرکت بایگانی خواهد شد صورت جلسات مزبور همیشه بایستیبه امضای اعضای حاضر هیأت مدیره برسد و مخالفین نظریه خود را در دفتر صورت جلسات نوشته و امضاء نمایند. ۳ — هیأت مدیره با حضور اکثریت رسمیت مییابد و تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت قابل اجراء خواهد بود در صورتی که مدیر عامل مخالفتصمیم اکثریت باشد و اجرای آن را مصلحت نداند هیأت مدیره مکلف است برای کسب تکلیف مجمع عمومی فوقالعاده دعوت نماید نظر مجمععمومی قاطع خواهد بود کلیه تصمیمات در پنج نسخه تهیه و یک نسخه آن برای اجرا جهت مدیر عامل شرکت و یک نسخه برای بازرسان شرکت ویک نسخه برای بازرس دولت ارسال و نسخه چهارم در بایگانی هیأت مدیره و نسخه پنجم به وزارت پست و تلگراف و تلفن ارسال میشود.

ثبت شرکت رایگان

تعیین قیمتهای فوب نفت خامی که به موجب این قرارداد به طرف دوم تحویل میشود قیمت مزبور بر مبنای متوسط قیمتهایی که به طریق بالا دریافت شده تعیین میگردد و در تعیین آن حجم خرید و فروشها — مدت قراردادهای مربوطه موقعیت جغرافیایی بنادر بارگیری و همچنین درجه وزنمخصوص و کیفیت نفت خامهایی که به طور عموم به وسیله فروشندگان و خریداران در خلیج فارس در مقایسه با هم مورد توجه قرار خواهد گرفتلیکن معاملاتی (به معنی معاملات پایاپای یا معامله با شرکتهای فرعی و تابعه) که ملاحظه تصنعی در آنها دخالت دارد به هیچ وجه مورد استناد نخواهدبود. ط — «قیمت اعلان شده» عبارت است از قیمت منتشر شده فوب برای هر وزن مخصوص از نفت خام که به منظور صادرات در نقاط صدور مربوطه برایخریداران به طور عموم عرضه میشود قیمت مزبور بر مبنای قیمتهای اعلان شده جاری نفت خام در خلیج فارس با توجه به موقعیت جغرافیایی ودرجه API تعیین خواهد شد. بنابراین با گردآوری جمعی از وکلای متخصص و کارآزموده­ که علم و تجربه خود را به صورت مستمر، در امور حقوقی کسب نموده ­اند؛ خدمات حقوقی مذکور را در دسترس هم ­میهنان محترم قرار داده است. خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمایید.

راهنمای ثبت شرکت Pdf

​This  po​st has  been w ri​tten by G SA Content G en​er᠎ator DEMO!