هزینه ثبت شرکت در سال 1400 — ثبت شرکت اریکه

بند (۴) — استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولاً عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوندکه شرکتهای عامل نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند. به منظور فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانه کشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوههای پیشرفته کشاورزی و دامداریو دامپروری و جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیر اقتصادی و افزایش میزان سطح زیر کشت کشور با استفاده ازاراضی بایر و موات و مسلوبالمنفعه و ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی و به خصوص صنایع دستی روستایی وزارت تعاون و امور روستاها براساس وظایف پیشبینی شده در ماده یک قانون تشکیل وزارت مذکور به تدریج در واحدهای روستایی (هر واحد روستایی از چند قریه و یا چند قریه ومزرعه تشکیل میشود) مناطق مختلف کشور شرکتهای سهامی زراعی را تشکیل میدهد و عنداللزوم میتواند وسعت منطقه عمل شرکتهای متشکله راتغییر دهد.

مدارک ثبت شرکت

مجوز مربوطه را از مرجع صلاحیت دار اخذ کنید در غیر این صورت درخواست شما رد خواهد شد. پس از دریافت شماره ثبت شرکت، شما باید یک آگهی ثبت شرکت رایگان در روزنامه رسمی چاپ نمائید. اولین قدم شما پرداخت مبلغی برابر با دو هزارم سرمایه شرکت به حساب اداره امور مالیاتی می باشد. شرکت عامل برای هر سال ظرف مدت بیست سال مزبور و یاظرف مدت کوتاهتر (هر کدام مورد داشته باشد) مبلغی به عنوان استهلاک بهای زمین به بستانکار حساب شرکت ملی نفت ایران خواهد گذاشت اینمبلغ در مورد مدت بیستساله عبارت از یک بیستم مبلغ کلی و در مورد مدت کوتاهتر معادل خارج قسمت آن مبلغ تقسیم بر عده سالهای آن دورهکوتاهتر خواهد بود تا دین مزبور در انتهای مدت مقرر مستهلک شده باشد. مبلغ مزبور در مورد مدت دهساله معادل یک دهمبهای تأسیسات و در مورد مدت کوتاهتر مساوی خواهد بود با بهای تأسیسات تقسیم بر تعداد سالهایی که مورد موافقت شدهاست به طوری که درانقضای مدت مورد نظر کلیه بدهی تصفیه خواهد گردید. از این رو میزان مبلغ آن و نوع شرکت با هم تفاوت دارند.

فرق ثبت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

شرکتنامه هم یک سند تجاری است که بین دو یا چند شریک امضا میشود و پس از ثبت شرکت باید یک نسخه از شرکتنامه به وزارت وزارت دادگستری ارسال شده و یک سند قابل قبول و رسمی و قانونی میباشد. جزء ب — هر یک از شرکتهای عامل در مورد حفرهها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضلابها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن وآبگیرها و انواع دیگر انبارها و تصفیه خانهها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگردگیری وسایر دستگاههای لازم برای تولید و تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی و خطوط لوله و تلمبه خانهها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو وخطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها ولنگرگاهها و اسکلههای کوچک و بزرگ و دستگاههای لایروبی و موجشکنها و لوازم بارگیری و انتهایی با لولههای زیردریایی و کشتیها و وسایط نقل وانتقال و راههای آهن و راهها و پلها و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانههای هواپیما و کارگاههایتعمیر و کارگاههای ریختهگری و مراکز تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به نظر شرکت برای اجرای عملیات آن شرکت لازم بوده یا به این عملیاتمرتبط میباشد حقوق و اختیارات لازم خواهد داشت که به عملیات حفر و گودکنی و چاهکنی و میلهزدن و ساختن و ساختمان کردن و نصب و پیریزیکردن و تهیه و گرداندن و نگهداری کردن و اداره کردن مبادرت نماید همچنین کلیه حقوق و اختیارات لازم را دارا خواهد بود تا به هر نوع عمل دیگر کهبرای ایفای وظایف شرکت لازم بوده یا به طور معقولی مرتبط باشد بپردازد.

جزء ه — بند (۱) — شرکتهای عامل سرمایه ساختمان و نصب کلیه تأسیسات جدید و اضافی و تعویضی موضوع جزء «ب» این ماده را بدون منظورنمودن سود تأمین خواهد کرد و شرکت ملی نفت ایران قیمت هر یک از این تأسیسات را به شرکت عامل بناکننده یا نصبکننده مدیون خواهد بود. بند (۲) — به تقاضای شرکت ملی نفت ایران و در ظرف مدت معقولی شرکتهای عامل به خرج خود هر گونه اطلاعی را که شرکت ملی نفت ایران لازمبداند از قبیل رونوشتهای دقیق طرحها و نقشهها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشهبرداری و زمینشناسی و ژئوفیزیک و حفاری تولید و تصفیه وسایر امور مربوطه در ناحیه عملیات که جنبه قطعیت یافته به شرکت ملی نفت ایران تسلیم خواهند کرد. شرکت بازرگانی مزبور به محض درخواست شرکت ملی نفت ایران درباره رابطه آن فرآورده یا فرآوردهها با فرآوردههایی که شبیه یاحتیالمقدور نزدیک به آنها بوده و بهای اعلان شده داشته باشند با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره خواهد شد تا موجه بودن این رابطه را توضیحدهد یا هر گونه اطلاعات دیگری را که با قیمت اطلاع داده شده مرتبط بوده و جنبه محرمانه یا رقابتآمیز نداشته باشد در اختیار شرکت ملی نفت ایرانبگذارد. Th᠎is article h᠎as ​be en wri᠎tten by GSA C ontent Gener at᠎or DEMO .